Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez serwis internetowy Pigprint.pl

(z dnia 24.09.2013 r. ostatnia aktualizacja 24.09.2013 r.)

 1. Definicje

  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  Xela

  Firma Xela Consulting z siedzibą w Warszawie, 02-995 Warszawa, ul. Bazyliowa 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://ceidg.gov.pl), identyfikująca się numerami: REGON: 140856209; NIP: 9512131827 (e-mail: [email protected]).

  Pigprint.pl

  Serwis internetowy prowadzony przez Xela w języku polskim i niemieckim, w ramach którego można zamawiać prezentowane Produkty poligraficzne.

  Produkty poligraficzne

  Rzeczy ruchome będące przedmiotem usług świadczonych przez XELA w ramach Pigprint.pl. Najogólniejsza kategoria przedmiotu Zamówienia (np. wizytówka, ulotka, plakat, etc.). Prezentacja aktualnie dostępnych produktów dostępna jest pod adresem http://pigprint.pl/products. Produkt poligraficzny w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 j.t.) jest świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

  Klient

  Osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Pigprint.pl

  Użytkownik

  Podmiot spełniający warunki Regulaminu, który przeszedł proces Rejestracji, w wyniku której został utworzony indywidualny Profil użytkownika, dający dostęp do usług świadczonych przez Xela w ramach Pigprint.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

  Zamówienie

  Zlecenie na druk Produktów poligraficznych składane przez Klienta za pośrednictwem Pigprint.pl. Zamówienie może składać się z jednego lub więcej Projektów; cena za zamówienie uwzględnia także koszty dostawy, opakowania i pakowania.

  Profil użytkownika

  Indywidualnie udostępniany Użytkownikowi przez Xela w ramach Pigprint.pl (http://pigprint.pl/user) zestaw funkcjonalności pozwalający na zarządzanie całością swojej aktywności na Pigprint.pl w tym wgląd i edycję danych osobowych Użytkownika. Dostęp do profilu możliwy jest po zalogowaniu (podaniu unikalnej nazwy oraz hasła). Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu użytkownika w każdej chwili, co zostanie uczynione przez Xela w ciągu 48 h od daty otrzymania takiego żądania na adres e-mail: [email protected].

  Koszyk

  Funkcjonalność Pigprint.pl udostępniana Klientom na potrzeby procesu składania Zamówienia, prezentująca jego szczegółowe składniki i odpowiednie ceny.

  Rejestracja

  Procedura zakładania Profilu użytkownika na Pigprint.pl.

   

  Regulamin

  Niniejszy regulamin Pigprint.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Pigprint.pl prowadzony jest przez Xela.
  2. Regulamin jest akceptowany przez Klientów poprzez zaznaczanie akceptacji Regulaminu w odpowiednich polach.
  3. Regulamin jest akceptowany jako całość, a jego aktualna wersja będzie dostępna zawsze pod adresem http://www.pigprint.pl/regulamin.
  4. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować usunięciem Profilu użytkownika, co jest równoznacznie z uniemożliwieniem korzystania z pełnej funkcjonalności Pigprint.pl.
  5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki (w tym zdjęcia, szablony graficzne, tekst, czcionki), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Pigprint.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Xela lub partnerów biznesowych Xela. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Xela nie zgadza się na kopiowane, dystrybuowanie ani publikowanie zawartości, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Zawartości bez uprzedniego informowania o tym fakcie Klientów.
  6. Narzędzia do tworzenia Projektów, udostępniane w ramach funkcjonalności Pigprint.pl zawierają ograniczoną liczbę elementów (włączając czcionki, schematy kolorystyczne i efekty projektowe). Xela zastrzega sobie prawo do udostępniania w przyszłości tych elementów innym firmom i osobom. Tworząc Projekt, Klient nie nabywa żadnych praw do elementów Projektu. Inni Klienci Pigprint.pl mogą korzystać z narzędzi do tworzenia Projektów zgodnie z indywidualnymi preferencjami, używając tych samych elementów. Xela nie gwarantuje, że Projekt będzie niepowtarzalny – różny od zamówionych przez innych Klientów i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

  1. Klienci w celu Rejestracji powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wyłącznie adresu e-mail (http://pigprint.pl/user/register) lub mogą wypełnić formularz, który zostanie udostępniony w trakcie składania Zamówienia.
  2. Xela może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Pigprint.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych, o których w pkt. 3.2 Regulaminu.
  3. W wyniku prawidłowej Rejestracji dokonanej za pomocą formularza rejestracyjnego (http://pigprint.pl/user/register), Pigprint.pl automatycznie tworzy Profil użytkownika przypisany do adresu e-mail podanego przy Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu użytkownika po weryfikacji podanego adresu e-mail oraz zdefiniowaniu hasła.
  4. W przypadku Rejestracji za pomocą formularza udostępnionego w trakcie składania Zamówienia także nastąpi weryfikacja podanego adresu e-mail, bez potrzeby ponownego definiowania hasła.
  5. Profil użytkownika zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu udostępnionego w trakcie składania Zamówienia. Jedna osoba może posiadać więcej niż jeden Profil użytkownika, jednakże do Rejestracji każdego kolejnego Profilu wymagane jest podanie nowego adresu e-mail.
  6. Użytkownikom nie wolno korzystać z Profili użytkowników innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Profilu użytkownika innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Profilu użytkownika. Konta są niezbywalne.
  7. Xela zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Profilu użytkownika w przypadku stwierdzenia, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Xela może uzależnić dalsze korzystanie z Profilu użytkownika przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Profilu użytkownika.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Przedmiotem umowy sprzedaży jest Zamówienie, które zostało złożone przez Klienta.
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy: (1) wejść na stronę http://pigprint.pl, (2) dokonać wyboru Produktu, (3) wybrać metodę tworzenia Projektu, (4) ustawić odpowiednie parametry Projektu i Zamówienia (m.in. metoda dostawy, nakład) w zależności od wybranej metody tworzenia, korzystając z funkcji prezentowanych w kolejnych krokach oraz (5) zatwierdzić Projekt (wspomagając się komunikatami systemowymi – preflight) dodając Produkt do Koszyka. W celu dodania kilku Produktów proces należy powtórzyć.
  3. W Koszyku znajduje się podsumowanie przedmiotu Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Do kasy” Klient: (1) zostanie przeniesiony na stronę płatności po zatwierdzeniu danych przesyłki (dla zalogowanego Użytkownika) lub (2) zostanie poproszony o: zalogowanie się lub (a) wybranie opcji Zakupów bez rejestracji lub (b) Rejestrację i podanie teleadresowych.
  4. Przejście do procesu płatności spowoduje wygenerowanie wiadomości, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Wiadomość będzie zawierała podsumowanie złożonego Zamówienia.
  5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Użytkownik dokona płatność za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności PayU zintegrowanego z Pigprint.pl.
  6. Zatwierdzenie Projektu/ów w ramach składania Zamówienia oraz opłacanie go przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Xela umowy sprzedaży oznacza przekazanie Zamówienia do realizacji i uniemożliwia odstąpienie od umowy.
  7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie, Xela wystawi fakturę VAT zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi na rzecz Klienta.
  8. Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę. Statusy realizacji Zamówienia wyświetlane są na Profilu użytkownika w zakładce „Zamówienia”.
 5. Zakupy bez rejestracji

  1. Dokonanie Zakupu bez rejestracji jest możliwe po wyborze opcji Zakupu Bez Rejestracji w trakcie składania Zamówienia i podaniu danych teleadresowych niezbędnych do jego realizacji. Po stworzeniu Projektu, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityka Ochrony Prywatności Pigprint.pl oraz złożeniu Zamówienia, osoba dokonująca Zakupów Bez Rejestracji zobowiązana jest do dokonania płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez Pigprint.pl systemie płatności.
  ?
 6. Płatności

  1. Ceny podawane są w złotych polskich dla Klientów korzystających z polskiej wersji językowej i euro dla Klientów z Niemiec, prezentowane są zarówno kwoty brutto (wytłuszczone) i kwoty netto. Składowe całościowego kosztu Zamówienia podawane są w Koszyku. Ceny prezentowane na Pigprint.pl (poza Koszykiem) mogą nie zawierać kosztów dodatkowych opcji, takich jak: przyspieszona dostawa, niestandardowe opcje druku, droższy papier, etc.
  2. Płatności za Zamówienie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu płatności PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line.
  3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
  4. Dokonując zakupów na Pigprint.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur VAT korygujących drogą elektroniczną. Faktury można pobrać po zalogowaniu na koncie Użytkownika w zakładce „Zamówienia”.
 7. Dostawa

  1. Dostawa Zamówienia ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec – realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa Zamówienia odbywa się za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7.
  3. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest dla każdego Zamówienia indywidualnie i zależy od stworzonych Projektów, opcji druku oraz miejsca dostawy.
  4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionym na Pigprint.pl przewidywanym terminem dostawy. Xela dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zamówienie w podanym terminie. Xela
  5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Xela oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Zakres odpowiedzialności

  1. Xela dołoży starań w celu zapewnienia poprawnego działania Pigprint.pl oraz zobowiązuje się do udzielenia pomocy Klientom w razie zaistnienia problemów.
  2. Każdy z Użytkowników Pigprint.pl ponosi odpowiedzialność za własne działania, które mogą wyrządzić szkodę innym Użytkownikom.
  3. Xela zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Xela za nieodpowiednie lub sprzeczne z prawem i naruszające dobre obyczaje.
  4. Xela jest uprawniona do dokonywania przerw w dostępie do Pigprint.pl, jeżeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania; b) przyczynami niezależnymi od Xela, W takim przypadku Xela zamieści na Pigprint.pl odpowiednią informację.
  5. Xela dołoży wszelkich starań, aby prace konserwatorskie i inne utrudnienia w Pigprint.pl były jak najmniej odczuwalne, w szczególności w taki sposób, aby trwały one jak najkrócej i nie obejmowały funkcji niezbędnych do realizacji umów.
  6. Xela nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i loginu.
  7. Xela zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika i Klientów, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Xela jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Prywatność i poufność
   1. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Xela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności Pigprint.pl dostępnej pod adresem: http://www.Pigprint.pl/page/polityka-prywatnosci .
  2. Zmiany Regulaminu
   1. Xela może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Pigprint.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Xela, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Pigprint.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone na podstawie wcześniej obowiązującego Regulaminu będą obowiązywały według wcześniejszych postanowień.
   2. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Pigprint.pl.
  3. Rozwiązanie umowy o prowadzenie Profilu użytkownika
   1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Xela umowę dotyczącą jego Profilu użytkownika, poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail: [email protected], podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Profil użytkownika ulega dezaktywacji w momencie usunięcia z systemu.
   2. Z ważnych przyczyn Profil użytkownika może zostać usunięty przez Xela.
   3. Jeżeli Profil użytkownika zostanie usunięty na podstawie decyzji Xela, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na Pigprint.pl bez uprzedniej zgody Xela.
  4. Postępowanie reklamacyjne
   1. Xela jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu poligraficznego zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
   2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu poligraficznego z umową, Konsument ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu poligraficznego z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu poligraficznego.
   4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego w Profilu użytkownika w zakładce „Zamówienia”, dostępnego (ikonka „!”) po ocenie Zamówienia, jako „Negatywne”.
   5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
   6. Termin zgłoszenia reklamacji dla Klientów nie mających statusu Konsumenta upływa w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania Produktu poligraficznego.
   7. Xela rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
   8. Xela w toku realizacji Zamówienia korzysta z różnych maszyn drukujących co może w sporadycznych sytuacjach skutkować różnicami w odwzorowywaniu poszczególnych kolorów. Nie jest to okoliczność mogąca skutkować uwzględnieniem reklamacji.
   9. Za poprawną realizację Zamówienia uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego Produktu poligraficznego. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Xela nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
   10. Xela ocenia zasadność reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Xela może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Tylko jeżeli reklamacja Klienta nie mającego statusu Konsumenta zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Xela.
   11. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Xela.
  5. Prawo właściwe i spory
   1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Xela, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Xela w ramach Pigprint.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
   2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Xela w ramach Pigprint.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.