Prywatność

Jako Xela Consulting szanujemy i chronimy prywatność Klientów podczas korzystania z Pigprint.pl, ponieważ przestrzegamy przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych stosujemy wymagane zabezpieczenia techniczne i funkcjonalne, które zapewnią, że podczas używania Pigrpint.pl Klienci mogą czuć się komfortowo, i być pewni że ich dane osobowe są bezpieczne, a prawo do prywatności szanowane. W tym celu przygotowaliśmy Politykę Ochrony Prywatności Pigprint.pl:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma Xela Consulting, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bazyliowej 6, 02-995 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://ceidg.gov.pl), identyfikująca się numerami: REGON: 140856209; NIP: 9512131827.
 2. Dane osobowe Klientów oraz subskrybentów „newslettera” są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Zbiory danych osobowych Klientów oraz oraz subskrybentów „newslettera” zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl.
 4. Przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia, osoba która zakłada Profil użytkownika na Pigprint.pl lub korzysta z Zakupów bez rejestracji, stając się jego Klientem, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu składania Zamówienia. Wyrażenie przez Klienta wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji Zamówienia oraz komunikacji Klienta z obsługą Pigprint.pl.
 5. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Klientów, podane w formularzu rejestracyjnym bądź w czasie składania Zamówienia, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych Pigprint.pl. Dodatkowo Klienci, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji albo składania Zamówienia adres e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych Pigprint.pl.
 6. Użytkownicy, Klienci, a także inne osoby które nie zrealizowały zamówienia na Pigprint.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, bezpłatnego „newslettera” od Xela Consulting. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych Pigprint.pl.
 7. Zgoda na otrzymywanie „newslettera” może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji, przy realizacji zamówienia w formule Zakupów bez rejestracji, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Panelu użytkownika bądź przegląda Pigprint.pl bez zalogowania.
 8. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz subskrybentom „newslettera”, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 9. Zmiany podanych danych osobowych Klientów możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Profilu użytkownika na Pigprint.pl, edytując swój profil.
 10. Klientowi oraz osobie, która korzysta z usługi „newsletter” przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Profilu użytkownika, oraz komunikacji z obsługą Pigprint.pl, a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres [email protected]
 11. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.
 12. Dane osobowe Klientów i subskrybentów „newslettera” mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Na Pigprint.pl, używane są pliki „cookies”, zgodnie z Polityką plików „cookies”.
 14. Dane osobowe Klientów oraz subskrybentów „newslettera”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.